• <dd id="kue8k"><nav id="kue8k"></nav></dd>
 • <nav id="kue8k"><strong id="kue8k"></strong></nav>
 • 少林齐眉棍四十九至五十一式上步架格和马步压棍等

  2017-03-03 09:27 作者:徐勤燕、释德虔 来源:少林棍

      齐眉棍上步架格

      右脚前上一步,两腿成右弓步,同时两手倒把由前向后撩棍,然后举臂向前斜架棍,目视前方(图79)。

  图79
   

      齐眉棍马步压棍

      右脚后退一步,两脚碾地,体右转180度,两腿成马步,同时两手握棍随身向后撩刺,然后两手屈肘前压,目视右侧(图80)

  图80

      齐眉棍拦腰闪打

      右脚后退一步,两脚碾地,体右转180度,两腿成右纵弓步,同时两手握棍由左随身向右拦打,目视左侧上方〔图81)

  图81
  有幸运飞艇网投吗